سګرټ څښونکي د COVID-19 په ناروغۍ اخته کیدو ډیر خطر لري

د لټون